Contact Us » Headquarter
Headquarter

Tel.: +86-23-63545041
Fax: +86-23-63548888
Website: http://www.cisdi.com.cn/

Huanghuayuan Office

Add.: No.1, Shuanggang Road, Yuzhong District, Chongqing City, China
Post code: 400013

CISDI Mansion

Add.: No.1, Saidi Road, New North Zone, Chongqing City, China.
Post code: 401122

CISDI R&D Center

Add.: No.11, Huijin Road, New North Zone, Chongqing City, China.
Post code: 401122

Related Typical Projects